Lexius

Vi värnar om din rätt i samhället

Din livssituation

För de flesta av oss uppstår det någon gång i livet situationer som kan kräva juridisk hjälp för att nå en lösning. Tveka inte att anlita oss, vi på Lexius hanterar de flesta ärenden som kräver juridisk expertis. 

Akuten

Om du har ytterst bråttom med ditt ärende har du möjlighet att få förtur. Dina anspråk och krav kommer att behandlas omgående – och utan tidsutdräkt. Du får våra svar på kort tid. 

Granskning

Vi hjälper dig att granska ditt avtal oavsett om det gäller köpeavtal, hyresavtal, samboavtal. Vi har lång erfarenhet av avtalsgranskning, avtalstolkning och olika avtalstvister. 

Rättsområden

Arbetsrätt

Arbetsrätten reglerar relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det handlar ofta om relationer som varar under lång tid och har stor social och ekonomisk betydelse. I svensk och nordisk rätt spelar kollektivavtalen en stor roll och det gäller att vara medveten om och agera utifrån detta.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätten omfattar de civilrättsliga frågorna om köp, pant och nyttjanderätt (bl.a. hyra och arrende) av fast egendom. Vi på Lexius kan hjälpa dig med de flesta frågor som rör fastigheter.

Fordringsrätt

Fordringsrätt är ett rättsområde som rör fordringar och deras uppkomst, innehåll och avveckling. Det handlar ofta om att bedöma huruvida en fordran har uppstått eller inte, och i sådana fall på vilken grund.

Familjerätt

Vi på Lexius hjälper dig när du vill skilja dig, dvs. söka äktenskapsskillnad eller när ett samboförhållande upphör. Vi kan också hjälpa dig i vårdnadstvister och med underhållsbidrag.

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätten handlar i huvudsak om förhållandena mellan enskilda människor och det allmänna, dvs. staten och kommunen. Det övergripande syftet med den förvaltningsrättsliga regleringen kan sägas vara att balansera de enskildas intressen mot de kollektiva intressena.