Spelfrågor

Vi på Lexius har särskild sakkunskap i frågor som rör internetspel enligt lotterilagstiftningen. Detta område har under ett antal år varit föremål för ständiga utredningar från statsmakternas sida, inte minst relationen mellan svensk rätt och EU-rätten. Den svenska lagstiftningen är inte särskilt omfattande men den stora mängden utredningsmaterial och EU-rätten innefattande ett antal rättsfall gör att området kan förefalla svårtillgängligt. På Lexius har vi dock kunskapen att guida dig och ditt företag i dessa frågor och se till att du får den hjälp du behöver, vare sig det rör tillståndsfrågor eller andra frågor relaterade till internetspel.