Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätten är speciell på det sättet att parterna i skadeståndsrättsliga relationer många gånger är helt obekanta för varandra och relationen har sin grund i att någon tillfogat någon annan en skada. Man skiljer mellan inomobligatoriska och utomobligatoriska skadestånd. Inomobligatoriskt skadestånd avser skador som regleras i avtalsförhållanden. Där anger oftast avtalet vad som gäller vid skada.

Skadeståndsrätten reglerar skadeståndsansvaret i de s.k. utomobligatoriska relationerna, dvs. när parterna inte har en egentlig avtalsrelation till varandra.

Huvudregeln är att den som orsakat skadan skall ersätta skadan och sätta den skadelidande i samma situation som innan skadan skett dvs. aldrig inträffat.

Vi på Lexius hjälper dig oavsett i vilken situation du åsamkats skada. Det kan gälla ersättning för

  • personskada,
  • sakskada, eller
  • ren förmögenhetsskada.