Miljörätt

Miljörätten rör skyddet av den yttre miljön och dess naturresurser. Miljörätten tar sikte på att man ska hushålla med naturresurserna så att det påverkar miljön så lite som möjligt. Miljörätten omfattar bl.a:

– luft- och vattenkvalitén,
– användningen av naturresurser,
– skydd för arter och livsmiljöer,
– kontroll av kemikalier,
– återanvändning,
– återvinning,
– förorening av mark och vatten.

Vi på Lexius hjälper dig med bl.a. vissa tillståndsfrågor gällande:

  • bygglov m.m. enligt Plan- och bygglagen, och
  • frågor om strandskydd såsom strandskyddsdispens, enligt Miljöbalken.