Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätten handlar i huvudsak om förhållandena mellan enskilda människor och det allmänna, dvs. staten och kommunen. Det övergripande syftet med den förvaltningsrättsliga regleringen kan sägas vara att balansera de enskildas intressen mot de kollektiva intressena. Det är inte alltid lätt för den enskilde medborgaren att veta var man ska vända sig och hur man ska gå till väga i vissa situationer och det är lätt att komma i kläm i myndigheternas hantering. Lexius har lång erfarenhet av att hantera ärenden av olika slag och kan bistå dig i de flesta kontakter med olika myndigheter. Vi på Lexius kan hjälpa dig med bl.a. följande:

  •  kontakter med statliga myndigheter som Försäkringskassan, Invandrarverket, Skattemyndigheten, m.fl.
  •  kontakter med kommuner,
  •  hantering av olika typer av ärenden och mål vid förvaltningsdomstolar såsom

               – mål enligt socialtjänstlagen; kan avse t.ex. socialbidrag eller andra beslut som socialnämnden i en kommun fattat,

               – socialförsäkringsmål; tvister med Försäkringskassan angående t.ex. föräldrapenning eller arbetsskadeersättning,

               – LVU-mål; omhändertagande av unga,

               – LVM-mål; omhändertagande av missbrukare,

               – psykiatrimål,

               – utlänningsmål,

               – övriga mål; bl.a. körkortsmål och alkoholtillstånd.