Associationsrätt

Associationsrätten omfattar regleringen av associationer, dvs. sammanslutningar av flera människor. Många associationer utgör egna rättssubjekt, s.k. juridiska personer, dvs. de kan ha rättigheter och skyldigheter som fysiska personer. Exempel på associationer är aktiebolag, handelsbolag, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar och stiftelser. För samtliga dessa sammanslutningar gäller i många avseende särskilda regler vad gäller dels sammansättning och annan formalia, dels förhållandet gentemot utomstående (s.k. tredje man). Centrala lagregler om associationer finns bl.a. i Aktiebolagslagen (2005:551) och Lagen om ekonomiska föreningar (1987:667).

Lexius kan hjälpa dig med de flesta associationsrättsliga frågor, däribland följande:

  • upprättande av interna formella associationsrättsliga dokument vid bildande av bolag som registrering, bolagsordning, arbetsordning, samarbetsavtal (aktieägaravtal/kompanjonsavtal),
  • avtal mellan bostadsrättsförening och bostadsrättsinnehavare,
  • upprättande av externa dokument som rör förhållandet till kunder, leverantörer m.fl.